Google Plus Twitter FaceBook Instagram Aparat Telegram

فروش سایت

اخبار خودرو

اساس کار موتورهای چهار زمانه ی اتو

در موتور های چهار زمانه ، یک دوره(سیکل) در چهار زمان(کورس) انجام می شود. چهار زمان عبارت است از : مکش – تراکم – قدرت – تخلیه. یعنی برای انجام کار مکانیکی در هر سیکل هر پیستون دو حرکت به طرف بالا (تراکم و تخلیه) و دو حرکت به طرف پایین(مکش و قدرت) انجام می دهد. 

 

 

 

 

در شکل زیر یک واحد از سیلندر با قطعات داخلی و اطراف آن مشخص شده است . 

 

 الف) مرحله ی مکش: درکورس مکش(تنفس) ، پیستون از نقطه ی مرگ بالا به طرف نقطه ی مرگ پایین حرکت می کند . سوپاپ ورودی باز و سوپاپ خروجی بسته است . در نتیجه با افزایش حجم بالای پیستون ، فشار این قسمت از فشار هوای محیط کمتر شده(خلاء نسبی) و مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر می شود و فضای خالی را پر می نماید .

 

 ب) مرحله ی تراکم:  در این مرحله پیستون از نقطه ی مرگ پایین به طرف مرگ بالا حرکت می کند . هر دو سوپاپ گاز و دود بسته هستند . در نتیجه مخلوط سوخت و هوا متراکم می شود و فشار آن بین 8 تا 16 اتمسفر می رسد . و این مخلوط آماده انفجار می باشد .در انتهای زمان تراکم ، کمی قبل از رسیدن پیستمون به نقطه ی مرگ بالا مخلوط سوخت و هوا گرم شده و شمع جرقه می زند و احتراق شروع می شود .

 

 ج)مرحله ی قدرت: پس از انفجار گاز  فشار در بالای پیستون به شدت افزایش می یابد. و تا 40 آتمسفر می رسد . این فشار بر روی سطح پیستون وارد شده و باعث حرکت آن به طرف نقطه ی مرگ پایین می گردد.و در نتیجه حرکت پیستون توسط گژنپین  و شاتون به میل لنگ منتقل می گردد.در این مرحله سوپاپ ها بسته هستند.

د)مرحله ی تخلیه: در این مرحله ، پیستون از نقطه ی مرگ پایین به طرف مرگ بالا حرکت می کند. سوپاپ  گاز بسته و سوپاپ دود باز می شود ، و دودها و گاز های حاصل از احتراق از بالای پیستون به سمت سیستم اگزوز  و بیرون منتقل می شوند و سیلندر برای مرحله ی مکش بعدی آماده می شود .

مجموعه ی چهار زمان موتور در دو دور از گردش میل لنگ انجام می شود .

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی